Innehåll och funktioner

Vår professionella support och uppskattade utbildningar är två starka skäl att välja Kontek Lön. Men inte de enda. Här följer ytterligare några.

STARTA UPP NÄR SOM HELST PÅ ÅRET

Oavsett om du redan använder ett annat löneprogram eller beräknar lönerna manuellt kan du när som helst under kalenderåret gå över till Kontek Lön då programmet har en funktion som lagrar de ingående värdena.

ALLA TÄNKBARA LÖNEARTER

De medföljande löneartsregistren är anpassade för olika avtalsområden inom privat och offentlig sektor. Du kan också ändra eller skapa nya lönearter utformade efter det egna företagets behov.

KONSTANTER FÖRENKLAR VID ÅRSSKIFTE

Konstanter som exempelvis prisbasbeloppet uppdateras automatiskt i Kontek Lön vid varje årsskifte. 

FASTA LÖNEHÄNDELSER MED AUTOMATIK

När du startar en ny löneperiod läggs de fasta lönehändelserna för varje anställd upp med automatik. Därefter gör du en avvikelserapportering där periodens händelser, som ersättningar och frånvaro, läggs in i beräkningen.

SMIDIG IMPORT FRÅN ANDRA PROGRAM

Med hjälp av tilläggsmodulen Import från försystem kan du snabbt och enkelt importera tids-, löne- och frånvarotransaktioner.

ENKEL FRÅNVAROREGISTRERING

Frånvaroregistrering görs enkelt samtidigt som du räknar lön. Programmet bevakar de regler som gäller för den frånvaroorsak du valt, och Kontek uppdaterar kontinuerligt också alla frånvaroregler som gäller enligt lag.

AUTOMATISK SEMESTERSLUTLÖN

Du kan även använda en löneart som med automatik räknar fram semesterslutlönen. Beräkningen tar hänsyn till uttag av förskottssemester.

AUTOMATISK DELTIDSLÖN SAMT HANTERING AV FLERA LÖNEDELAR I PERSONALREGISTRET

Beräkningsfunktionen i personalregistret gör en automatisk omräkning av lönen vid förändrad sysselsättningsgrad. Du kan också dela upp månads- eller timlönen i flera delar, exempelvis i grundlön och kompetenstillägg.

RÄTT LÖN VARJE DAG MED AUTOMATIK

I löneberäkningen behöver du inte hålla reda på om den anställde har haft olika löner under en månad. Programmet hjälper dig att alltid få korrekt avdrag eller ersättning för en viss dag.

RETROAKTIV LÖNEBERÄKNING

Datumfunktionen förenklar en korrekt retroaktiv löneberäkning oavsett om det finns en eller flera löneändringar under beräkningsperioden.

MASSREGISTRERING

Funktionen massregistrering gör att du enkelt kan registrera samma löneart till alla eller en grupp anställda, vid till exempel registrering av lunchkuponger, gruppförsäkringar, personalklubb eller liknande.

KALENDARIUM FÖR TYDLIG UPPFÖLJNING

I kalendariet kan du enkelt följa upp anställdas närvaro- och frånvarotid med fördelning på antal timmar, arbetsdagar och kalenderdagar.

ARBETSGIVARINTYG SNABBT OCH ENKELT

I Kontek Lön får du enkelt fram underlaget till arbetsgivarintyget tack vare att det finns både arbetsschema och kalendarium.

SMIDIG SEMESTERBERÄKNING

Kontek Lön klarar samtliga avtalsområden och hanterar den anställdes semesterförmåner enligt semesterlagen, kollektivavtalens bestämmelser och det egna företagets semesterpolicy. Programmet har alla de funktioner som behövs för att beräkna rätt antal semesterdagar och rätt semesterlön.

FÄRDIGA RAPPORTMALLAR ELLER EGNA

Programmets rapportgenerator innehåller många färdiga rapportmallar, men du kan också skapa egna rapporter.

BEKVÄM BILFÖRMÅNSBERÄKNING

Du lägger in de prisuppgifter som gäller vid köp- eller leasingtillfället, sedan behöver du bara hålla reda på förändringar av extrautrustningen. Programmet räknar med automatik om förmånsvärdet för det aktuella inkomståret.

BEVAKNINGAR AV GRÄNSVÄRDEN

Du kan bevaka gränsvärden av olika saldon i statistik- och personalregistret, och du kan även bevaka på datum. Bevakningen kan visas i löneberäkningen och finns alltid med på en bevakningslista.

INBYGGT PA-STÖD MED UPPFÖLJNING

Det inbyggda PA-stödet ger dig möjlighet att följa upp era anställda och kan till exempel användas för att lagra uppgifter om när en hälsoundersökning senast gjordes, vilka utbildningar som en medarbetare har och så vidare. Du sätter själv rubrikerna.

LOGGRAPPORT MED VALFRIHET

Ändringar som görs i programmet registreras i en loggrapport som också kan skrivas ut. Logglistan visar vem som utfört ändringen, datum för ändring samt fältets föregående och nya värde.

 

Funktioner

 • Behörighetsnivå per användare, kan anges per företag och för valda personalkategorier
 • Inmatningsmallar som hjälp vid nyupplägg av personal
 • Schemamallar kan skapas för en eller flerveckorsschema, generella och individuella
 • Snabbuppdatering av löneändringar samt andra personaluppgifter
 • Utskrift av lönehistorik (löneutveckling)
 • Kopiera anställd och flytta till annat företag
 • Ordinarie samt Extra löneberäkningar, fler löner kan vara igång samtidigt
 • Enkel korrigering av felaktig transaktion i tidigare fastställd löneperiod
 • Automatisk säkerhetskopiering (backup) inför valda moment i programmet
 • Enkelt att återställa säkerhetskopia (backup)
 • Bankfil i olika filformat
 • Bokföringsfil i filformat SIE Typ 4 (eller eget format med tilläggsmodul)
 • Fil för redovisning av arbetsgivardeklaration
 • Fil för redovisning av fackavgifter
 • Lönelistor/Kontrollistor, även egna kan skapas efter behov
 • Arbetstidskonto med avsättning i procent på underlag eller utifrån tidbank
 • Fil för redovisning till Collectum ITP1 och ITP2
 • Frånvarostatistik
 • Sjukrapport (SCB), fil för redovisning av sjukfrånvaro under sjuklöneperioden
 • Övertidsjournal
 • Fil för redovisning av Lönestatistik till SN/Lönestrukturstatistik till SCB
 • Redovisning till Fora, utskrift samt fil för individuella arbetarlöner
 • Skapa fil för CSR-förfrågan/läsa in CSR-svar
 • Årssammandrag för arkivering på individnivå
 • Rapport för medeltal anställda och löner till årsredovisning
 • Personalomsättning för valfri tidsperiod
 • Underlag för SN Medlemsuppgift
 • Hjälptexter samt användarmanualer i programmet