Kontek Lön
Senaste version: 2014.51
Klicka på bild för bildspel

Kontek Lön

Ett effektivt och användarvänligt löneprogram som ger den administrativa funktionen ett effektivt verktyg för företagets lönehantering. Kontek Lön passar alla företag, oavsett storlek och bransch.

I löneprogrammet finns många funktioner som underlättar för dig som arbetar med lön. Korrekt och smidig semesterhantering, retroaktiv lönehantering, automatisk omräkning vid ändrad sysselsättningsgrad och bekväm bilförmånsberäkning är några exempel. Det finns även ett stort antal rapporter att skriva ut, samt möjlighet att bygga egna rapporter i rapportgeneratorn.

I licensen ingår fri tillgång till vår support, som många användare tycker är branschens bästa, samt fria uppdateringar av programmet. Med Kontek Lön får företagets administrativa funktion mer tid över till annat!

 • Innehåll

 • Funktioner

 • Rapporter

 • Tilläggsmoduler

 • Systemkrav

Därför ska du välja Kontek Lön™

Vår professionella support och introduktionsutbildning är två starka skäl att välja Kontek Lön. Men inte de enda. Här nedan följer ytterligare några:

Starta upp när som helst på året

Oavsett om du redan använder ett annat löneprogram eller beräknar lönerna manuellt kan du när som helst under kalenderåret gå över till Kontek Lön då programmet har en funktion som lagrar de ingående värdena. (Uppgifter behövs för att få ut en komplett kontrolluppgift för inkomståret samt ett komplett intjänandeår för semesteruträkningen.)

Alla tänkbara lönearter

De medföljande löneartsregistren är anpassade för olika avtalsområden inom privat och offentlig sektor. Till varje löneart finns en beskrivning om när och hur den ska användas. Du kan också ändra eller skapa nya lönearter utformade efter det egna företagets behov.

Konstanter förenklar vid årsskifte

Konstanter som exempelvis prisbasbeloppet uppdateras automatiskt i Kontek Lön vid varje årsskifte. 

Fasta lönehändelser med automatik

När du startar en ny löneperiod läggs de fasta lönehändelserna för varje anställd upp med automatik. Därefter gör du en avvikelserapportering där löneperiodens händelser, exempelvis ersättningar och frånvaro, läggs in i löneberäkningen. Med hjälp av en tilläggsmodul har du även möjlighet att hämta dessa avvikelser med automatik.

Smidig import från andra program

Med hjälp av tilläggsmodulen Import från försystem kan du importera tids-, löne- och frånvarotransaktioner både snabbt och enkelt. Även arbetsscheman kan importeras.

Enkel frånvaroregistrering

Frånvaroregistrering görs enkelt via F-knappen samtidigt som du räknar lön. Programmet bevakar de regler som gäller för den frånvaroorsak du valt, exempelvis sjukdom, föräldraledighet eller semester. Kontek uppdaterar kontinuerligt alla frånvaroregler som gäller enligt lag.

Automatisk semesterslutlön

Du kan även använda en löneart som med automatik räknar fram semesterslutlönen. Beräkningen tar då också hänsyn till eventuella uttag av förskottssemester.

Automatisk deltidslön samt hantering av flera lönedelar i personalregistret.

Beräkningsfunktionen i personalregistret gör automatiskt omräkning av lönen vid förändrad sysselsättningsgrad så att den anställde alltid får aktuell månadslön. Vid löneändringar rapporteras endast heltidslönen vilket också ger full jämförbarhet mellan olika anställda oavsett arbetstid.

Du kan också dela upp månads- eller timlönen i flera delar, exempelvis i grundlön och kompetenstillägg. Ett enkelt och överskådligt sätt att hantera de olika lönedelarna. Med hjälp av beräkningar kan du också skapa formler för uträkning av skiftformstillägg m.m. Du bestämmer själv vad du ska automatisera för att underlätta lönearbetet.

Rätt lön varje dag med automatik

I löneberäkningen behöver du inte hålla reda på om den anställde har haft olika löner under en månad. Programmet hjälper dig med att alltid få korrekt avdrag eller ersättning för en viss dag, trots att nästa dag kan ha andra belopp beroende på ändrad sysselsättningsgrad eller ny lön.

Retroaktiv löneberäkning

Datumfunktionen förenklar en korrekt retroaktiv löneberäkning oavsett om det finns en eller flera löneändringar under beräkningsperioden. Du talar om för vilka perioder lönen ska beräknas och vilka lönehändelser som ska tas med. När programmet gjort beräkningen får du en sammanställning på resultatet.

Programmet varnar om det finns något ologiskt i beräkningarna som du kan behöva kontrollera och eventuellt justera. Sedan är det bara att uppdatera löneberäkningen med resultatet av den retroaktiva löneberäkningen. Detta görs genom en enkel knapptryckning. 

Massregistrering

Funktionen massregistrering (gruppregistrering) gör att du på ett enkelt och tidsbesparande sätt kan registrera samma löneart till alla eller en grupp anställda, till skillnad mot ordinarie registrering där man arbetar med en anställd i taget. Används exempelvis vid registrering av lunchkuponger, gruppförsäkringar, personalklubb eller liknande.

Kalendarium för tydlig uppföljning

I kalendariet kan du enkelt följa upp anställdas närvaro- och frånvarotid med fördelning på antal timmar, arbetsdagar och kalenderdagar. Du ser tydligt frånvaroorsak och om frånvaron är semestergrundande eller inte.

Arbetsgivarintyg snabbt och enkelt

I Kontek Lön får du enkelt fram underlaget till arbetsgivarintyget tack vare att det finns både arbetsschema och kalendarium.

Smidig semesterberäkning

Kontek Lön klarar samtliga avtalsområden och hanterar den anställdes semesterförmåner enligt semesterlagen, kollektivavtalens bestämmelser och det egna företagets semesterpolicy. Programmet har alla de funktioner som behövs för att beräkna rätt antal semesterdagar och rätt semesterlön. Programmet klarar också att beräkna timbaserad avtalssemester.

I Kontek Lön får du enkelt en sammanställning samt ett semesterbesked till dina anställda som visar kvarvarande och sparade semesterdagar från tidigare år. Om du önskar få periodens förändring av semesterskulden konterad samt fördelad på kostnadsställe, projekt eller objekt med automatik till din bokföring, så har vi en lösning även för detta.

Färdiga rapportmallar eller egna

Programmets rapportgenerator innehåller många färdiga rapportmallar, men du kan också skapa egna rapporter. En guide hjälper dig att forma dem precis som du själv önskar. Rapporterna kan även innehålla avancerade beräkningar för att göra olika lönekalkyler eller för uträkning av till exempel kompskulder och medellöner.

Bekväm bilförmånsberäkning

Du lägger in de prisuppgifter som gäller vid köpe- eller leasingtillfället sedan behöver du bara hålla reda på om det sker någon förändring av extrautrustning. Programmet räknar med automatik om förmånsvärdet för det aktuella inkomståret.

Bevakningar av gränsvärden

Du kan bevaka gränsvärden av olika saldon i statistik- och i personalregistret, och du kan även bevaka på datum. Bevakningen kan visas i löneberäkningen och finns alltid med på en bevakningslista. Exempel på bevakningar är kompsaldo, golv och tak för fackavgifter, förskottssemester, jubileum och visstidsanställning.

Inbyggt PA-stöd med uppföljning

Det inbyggda PA-stödet ger dig möjlighet att följa upp era anställda och kan till exempel användas för att lagra uppgifter om när en visstidsanställning går ut, när en hälsoundersökning senast gjordes, vilka utbildningar som en medarbetare har, storlek på arbetskläder/skor eller närmast anhörig. Eftersom du själv anger önskade rubriker och bevakningar är det inte programmet som sätter gränserna för vad du kan göra. Det gör du.

Loggrapport med valfrihet

Alla ändringar som görs i programmet registreras i en loggrapport som också kan skrivas ut. Logglistan visar vem som utfört ändringen, datum för ändring samt fältets föregående och nya värde.

Arkiverade år – välj själv

Programmet överför och sparar automatiskt uppgifter från tidigare inkomstår. Funktionen Arkiverade år ger dig bland annat möjlighet att skriva ut lönestatistik, kalendarium m.m. Du kan även använda rapportgeneratorns samtliga funktioner för att skriva ut information från ett arkiverat år. Hur många år som skall sparas bestämmer du själv.

Funktioner

• Färdiga löneartsregister för olika avtalsområden

• Medföljande beskrivning till samtliga lönearter

• Konstanter fastställda av Skatteverket + frivilliga konstanter

• Inbyggda frånvaroregler som uppdateras av Kontek, med bevakning

• Möjlighet att räkna lön för flera perioder samtidigt

• Extra löneutbetalningar

• Retroaktiv löneberäkning

• Automatisk omräkning vid ändrad sysselsättningsgrad

• Utskrift av lönehistorik

• Massregistrering av lönehändelser

• Utbetalning via fil eller modem/Internet

• Lönespecifikation (även via e-post)

• Arbetsscheman – generella och individuella

• Kalendarium – med uppgift om närvaro/frånvaro

• Komplett semesterhantering, alla semesteravtal

• Komptidsaldo + 9 frivilliga tidbanker

• Ingående värden för uppstart när som helst under året

• Registreringsmallar vid nyuppläggning av personal

• Exportfil (Sie4) för koppling mot bokföringsprogram

• Skattsedel på fil från Centrala Skatteregistret (CSR)

• Rapportgenerator/Egna rapporter

• Sökfunktioner

• Hjälptexter via F1och fält i programmet

• Enkla rutiner för Säkerhetskopiering/Återkopiering

• Lösenord, olika behörighetsnivåer

• Historik/Arkiverade år

• Loggrapport, vilka ändringar har gjorts och av vem

• Bevakningar av gränsvärden och datum

• Arbetstidskonto

• PA-stöd, personalanteckningar och bevakningar

• Bilförmånsberäkning

• Övningsföretag

Rapporter

• Lönespecifikation (laserblankett, datapost, A4, e-post)

• Kontrollistor

• Utbetalning – bank- eller plusgirolista, på fil, via modem eller Internet

• Avstämningslista

• Bokföringsunderlag, 4 nivåer

• Lönelistor

• Bevakningar av saldo och datum

• Skattelista/månad samt årstotal

• Fack- och kontrollavgiftslistor

• Sjukrapport – på fil till SCB

• Övertidsjournal

• Svenskt Näringsliv

– Medlemsuppgift

– Medarbetarstatistik (även på fil)

Funktioner och rapporter

• Lönestatistik – per månad och/eller totalt

• Arbetsgivarintyg

• Frånvaro/Närvarokalender

• Frånvaro/Närvarostatistik

• Semesterberäkning

• Semesterbesked

• Semesterskuldslista

• AFA-försäkring – underlag för årslönesummor, person- och löneuppgifter till FORA (även via fil)

• Collectum, rapportering av ITP 1 och ITP 2 (även via fil)

• Kontrolluppgift – redovisning på fil till Skatteverket

• Årssammandrag – löner

• Utskrifter fasta register (Företag, Personal, Lönearter, Arbetsschema)

• Egna rapporter

• Rapporter till Årsredovisning – sjukfrånvaro – medeltal anställda och löner m.m

• Beräkning av sjuklönekostnader

• Arbetstidskonto 

Ackordsöverskott

Bokföring arbetsgivaravgifter

Bokföringsfil – fildefinition

Bokföring semesterskuld

Byggrapport

Import från transPA

Import från försystem

Import Personal

Objektredovisning

SMTP mail-klient

För att använda Kontek Lön eller Kontek Lön Sesam behöver du minst:

 • PC med Pentium® II 450 MHz eller snabbare processor
 • Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows Server 2003 eller Windows Server 2008
 • 50 MB ledigt hårddiskutrymme1
 • 800x600 eller högre skärmupplösning

Systemkomponenter:

 • Microsoft® Internet Explorer 5.01 eller senare2
 • MDAC 2,6 eller senare3
 • JET 43
 • Microsoft XML Parser (MSXML) 3.03

Kontek rekommenderar:

 • Pentium® 4 1,3Ghz
 • 1024x768 i skärmupplösning
 • Internetuppkoppling

Kontek Lön™ och Kontek Lön Sesam™ är lönesystem som kan användas tillsammans med Citrix Metaframe.

1) Ytterligare 2-40 MB tillkommer per företag

2) Microsoft® Internet Explorer finns att ladda hem gratis på www.microsoft.se. Observera att ytterligare systemkrav kan förekomma för denna produkt.

3) Komponenten finns att ladda hem gratis på www.microsoft.se. Observera att ytterligare systemkrav kan förekomma för denna produkt.

Pentium är ett registrerat varumärke som ägs av Intel Corporation i USA och/eller andra länder.

Microsoft, Windows och Windows NT är registrerade varumärken som ägs av Microsoft Corporation i USA och/eller andra länder.

Dela |

Frågor om våra program?

Kontakta oss via e-post eller telefon så svarar vi på dina frågor.

Telefon: 0372 - 89 000